Lägenhetsbyte

VAD SÄGER LAGEN?
Som innehavare till en hyresrätt har du rätt att (under vissa förutsättningar) byta din lägenhet mot en annan hyresrätt.

Det är Jordabalken kap 12, 35§ som reglerar hyresgästens rätt till byte. Lagtexten säger

¨Hyresgästen får överlåta hyresrätten till sin bostadslägenhet för att genom byte få hyresrätten till en annan bostadslägenhet, om hyresnämnden lämnar tillstånd till överlåtelsen. Tillstånd ska lämnas om hyresgästen har beaktansvärda skäl för bytet och om det kan äga rum utan påtaglig olägenhet för hyresvärden. Tillstånd ska inte lämnas om det finns anledning att anta att någon som är delaktig i att bytet kommer till stånd begärt, avtalat om eller tagit emot en sådan ersättning som avses i 65 eller 65 a §. Om hyresgästen eller den som hyresrätten ska överlåtas till har varit bosatt i sin lägenhet under kortare tid än ett år vid tidpunkten för ansökan om tillstånd, ska tillstånd lämnas endast om det finns synnerliga skäl för bytet. Tillståndet kan förenas med villkor.¨

I lagtexten ovan kan man säga att det nämns fyra viktiga faktorer som måste uppfyllas för att du skall få genomföra ett byte.

  - Du skall ha beaktansvärda skäl för byte.

Man måste alltså, enligt lagen, ha en anledning till att byta sin bostad. Det kan t ex. vara att man behöver större eller mindre lägenhet på grund av ändrade familjeförhållanden (man har fått barn, man separerar) eller att man behöver flytta för att komma närmare sin arbetsplats. Det kan låta oviktigt – men om du inte har ett verkligt skäl för att byta kan du få avslag på din ansökan.

  - Att bytet kan ske utan olägenhet för hyresvärden.

Här måste du visa att den som skall överta hyresrätten (den du vill byta med) kommer att klara hyran och har god ekonomi. Den tillträdande hyresgästen får inte ha varit störande eller på annat sätt varit misskötsam i sitt tidigare boende.

  - Tillstånd skall inte lämnas om det finns anledning att misstänka att någon i kedjan tar emot eller lämnar otillåten ersättning

För det fall hyresvärden misstänker att någon av parterna i bytet krävt ersätting eller lämnat betalning för att bytet skall genomföras, skall inte tillstånd inte lämnas.


 - Man måste ha bott i lägenheten i minst 1 år innan man får byta.

Syftet med detta villkor är att man skall ha varit bosatt i lägenheten under längre tid, och att man skall ha haft för avsikt att bosätta sig i den när man erhöll hyresavtalet.  

 

 

ANSÖKAN & HANDLÄGGNING AV LÄGENHETSBYTE
Om du vill byta din lägenhet måste du ansöka om lägenhetsbyte hos hyresvärden. Vi har en egen portal som skall användas vid ansökan; du finner den här
Primula.bytesansokan.se och under sidan Blanketter här på hemsidan

Vår handläggningstid är ca 6-8 veckor, med undantag för sommaren, då semestrar kan försvåra handläggningen och möjligheten för de olika hyresvärdarna att komma i kontakt med varandra.

OM VI INTE GODKÄNNER BYTET
Om hyresvärden avslår din ansökan får du ett skriftligt besked om detta. Om du tycker att vi felaktigt nekat dig att byta har du möjlighet att låta Hyresnämnden pröva sin ansökan, och du skall då vända dig till dem för att få saken prövad.

Det är viktigt att känna till att det är den hyresgäst vars värd har nekat bytet som måste ansöka hos hyresnämnden om att få byta – så om det är din bytesparts hyresvärd som säger nej så är det byteshyresgästen, och inte du, som kan ansöka hos hyresnämnden att få genomföra bytet. .