Andrahandsuthyrning

Den som hyr en lägenhet har i sin tur rätt att hyra ut den i andrahand, om man på förhand begär hyresvärdens eller Hyresnämndens tillstånd. Om man hyr ut lägenheten utan att först inhämta tillstånd riskerar man att förlora sin hyresrätt. Detta gäller även om man upplåter lägenheten utan att ta ut hyra (låna ut den).

Av Jordabalken 12 kap 40 § framgår att:

"En hyresgäst som under viss tid inte har tillfälle att använda sin bostad, får upplåta lägenheten i dess helhet i andra hand, om hyresnämnden lämnar tillstånd till upplåtelsen. Sådant tillstånd skall lämnas, om hyresgästen har beaktansvärda skäl för upplåtelsen och hyresvärden inte har befogad anledning att vägra samtycke.

   Tillstånd enligt första stycket kan begränsas till viss tid och förenas med villkor."

Det framgår av texten ovan att du skall ha beaktansvärda skäl – det kan vara tillfälligt arbete eller studier på annan ort, sjukdom eller andra familjeförhållanden (som provboende med sambo) som gör att du inte själv kan nyttja lägenheten under en viss tid.

 

Det står även att hyresvärden inte skall ha befogad anledning att vägra samtycke – det kan vara att den person du önskar upplåta lägenheten till kan ha varit störande i ett tidigare boende, eller att du vill upplåta lägenheten under en mycket kort tid, så att hyresvärden anser att lägenheten drabbas av onödigt slitage på grund av täta in – och utflyttar ur fastigheten.

Sist men inte minst framgår det att upplåtelsen kan vara tidsbegränsad och förenad med villkor – och i vårt fall så är det alltid så att vi lämnar tidsbegränsade tillstånd, som skall styrkas med intyg. Villkor för andrahandsuthyrning hittar du här. Det är av yttersta vikt att du begär tillstånd för upplåtelsen innan du påbörjar din andrahandsuthyrning – annars riskerar du att hyresavtalet sägs upp. Vi behöver ha din ansökan minst en månad innan du önskar påbörja din uthyrning. Vi har ingen särskild blankett för själva ansökan om andrahandsupplåtelse, skriv ett följebrev och förklara varför du önskar hyra ut din bostad, och bifoga den undertecknade villkorsbilagan samt kopian på ert andrahandskontrakt.