Andrahandsuthyrning

Den som hyr en lägenhet har i sin tur rätt att hyra ut den i andrahand, om man på förhand begär hyresvärdens eller Hyresnämndens tillstånd. Om man hyr ut lägenheten utan att först inhämta tillstånd är hyresrätten förverkad och man riskerar att förlora sin hyresrätt. Detta gäller även om man upplåter lägenheten utan att ta ut hyra (låna ut den).

Av Jordabalken 12 kap 40 § framgår att:

"En hyresgäst får hyra ut eller på annat sätt upplåta lägenheten i andra hand till någon annan för självständigt brukande, om Hyresnämnden lämnar tillstånd till det. Tillstånd skall lämnas om
1: hyresgästen har beaktansvärda skäl för upplåtelsen på grund av särskilda familjeförhållanden, ålder, sjukdom, tillfälligt arbete eller studier på annan ort, längre utlandsvistelse eller jämförbara förhållanden.
2: hyresvärden inte har befogad anledning att vägra samtycke och
3: hyran inte överstiger skälig hyra enligt 55§ fjärde stycket


Tillstånd enligt första stycket skall begränsas till viss tid och kan förenas med villkor."

Det framgår av texten ovan att du skall ha beaktansvärda skäl – det kan vara tillfälligt arbete eller studier på annan ort, sjukdom eller andra familjeförhållanden (som provboende med sambo) som gör att du inte själv kan nyttja lägenheten under en viss tid.

Det står även att 
hyresvärden inte skall ha befogad anledning att vägra samtycke – det kan vara att den person du önskar upplåta lägenheten till kan ha varit störande i ett tidigare boende, eller att du vill upplåta lägenheten under en mycket kort tid, så att hyresvärden anser att lägenheten drabbas av onödigt slitage på grund av täta in – och utflyttar ur fastigheten.

Efter en lagändring den 1 oktober 2019 har man även begränsat möjligheten för förstahandshyresgästen att ta ut en oskälig hyra gentemot sin andrahandshyresgäst, och detta regleras i Jordabalken 12 kap 55 §, fjärde stycket 


¨Vid en prövning enligt första stycket i fråga om en lägenhet som upplåts i andrahand ska en hyra som överstiger den hyra som hyresvärden betalar, med tillägg för möbler, utrustning och andra nyttigheter, aldrig anses som skälig. Om upplåtelsen avser en del av lägenheten ska en hyra som överstiger en i förhållande till omfattningen av upplåtelsen proportionelig andel av den hyra som hyresvärden betalar, med tillägg för möbler, utrustning och andra nyttigheter, aldrig anses som skälig. Ett tillägg för möbler och annan utrustning som ingår i upplåtelsen får inte överstiga 15 procent av den hyra som hyresvärden betalar. Tillägg för andra nyttigheter som ingår i upplåtelsen får inte överstiga hyresvärdens kostnader för dem¨

 

Det här innebär att den som upplåter sin lägenhet (eller del av den) i andrahand inte får ta ut någon annan hyra än den man själv betalar till sin hyresvärd. Om lägenheten hyrs ut fullt möblerad får man ta ut ett tillägg om högst 15 procent. För det fall man tar ut en högre hyra än lagen tillåter så är detta grund för uppsägning, och andrahandshyresgästen kan begära återbetalning av den överskjutande hyran upp till två år bakåt i tiden. 

För det fall man upplåter lägenheten utan tillstånd, och till en oskälig hyra så är det olagligt, och kan leda till böter eller fängelse i upp till 2 år, enligt Jordabalken 12 kap 65 c §


Sist men inte minst framgår det att upplåtelsen kan vara tidsbegränsad och förenad med villkor – och i vårt fall så är det alltid så att vi lämnar tidsbegränsade tillstånd, som skall styrkas med intyg.

Våra villkor för andrahandsuthyrning hittar du i ansökningsblanketten. Det är av yttersta vikt att du begär tillstånd för upplåtelsen innan du påbörjar din andrahandsuthyrning – annars riskerar du att hyresavtalet sägs upp. Vi behöver ha din ansökan minst en månad innan du önskar påbörja din uthyrning.


Om vi lämnar tillstånd till upplåtelsen erhåller du ett skriftligt besked om detta - och en kopia lämnas även till din andrahandshyresgäst.