När det bor många människor tätt inpå varandra i en hyresfastighet, ställs det stora krav på den enskilda individen att inte vara störande för sina grannar, på sådant sätt att de inte kan använda sin bostad utan att bli lidande. Det kan till exempelvis vara att man har en granne som är hotfull eller utåtagerande på grund av psykisk sjukdom, så att man känner sig otrygg i sin hemmiljö, eller att man blir störd av att grannen spelar hög musik eller orsakar andra oljud.

I hyreslagen finns flera olika delar som rör störningar, men bland annat säger lagtexten:

12 kap 25 §

¨När hyresgästen använder lägenheten skall han se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de skäligen inte bör tålas. Hyresgästen skall vid sin användning av lägenheten också i övrigt iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick i fastigheten. Hyresgästen skall hålla noggrann tillsyn över att detta också iakttas av dem för vilka han svarar för (familjemedlemmar, gäster eller annan person som han inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för hans räkning)

   Om det förekommer störningar i boendet skall hyresvärden ge hyresgästen tillsägelse att se till att störningarna omedelbart upphör, samt meddela socialnämnden i den kommun lägenheten är belägen, om störningarna.

Om hyresgästen vet eller har anledning att misstänka att ett föremål är behäftat med ohyra får detta inte tas in i lägenheten.¨

 

Om du upplever problem med någon av dina grannar skall du i första hand försöka tala med personen i fråga – många gånger rör det sig om att man helt enkelt inte har vetskap om att den musik man spelar hörs så pass väl in till kringboende grannar, eller att rökningen ute på balkongen stör grannen bredvid, då röken kommer rakt in i dennes sovrum.

 Det är ibland lätt att hamna i konflikt med en granne över mindre meningsskiljaktigheter - och man måste då vara villig att kompromissa, och kanske ha överseende med att grannen spelade lite väl högt den där fredagskvällen… Nästa gång kanske det är ni som vill ha ett gäng vänner hemma på middag, och då är det kanske så att man kan stå ut med enstaka avvikelser från reglerna.

 

Självklart finns det också tillfällen då det är direkt olämpligt att ge sig i kast med att diskutera eller resonera med en berusad eller påverkad person, gå emellan vid bråk eller att försöka nå fram till någon som lider av psykisk ohälsa. Om ni upplever att läget är allvarligt och akut – antingen för er egen hälsas skull, eller för någon annan – Ring polisen på nödnumret 112.

Om läget är mindre akut skall ni kontakta hyresvärden och göra oss uppmärksamma på problemet, så att vi kan tillställa personen i fråga en varning, enligt lagtexten ovan. Om hyresvärden skall kunna agera är det oerhört bra om ni kan ange så mycket detaljer som möjligt om händelsen, särskilt datum och klockslag.

Konsekvenserna kan bli mycket allvarliga för den hyresgäst som agerar störande. Man riskerar att hyresvärden säger upp hyresavtalet, om man vid upprepade tillfällen agerar störande och inte hörsammar hyresvärdens tillsägelser – hör därför alltid av dig till vår förvaltning, om ni fått ett störningsbrev skickat till er.

När det uppstår störningar i boendet bottnar ofta dessa i andra, mer omfattande sociala problem. Det kan handla om sjukdom, missbruk, arbetslöshet och utanförskap, och det är därför viktigt att vi som hyresvärd får kännedom om någon av våra boende har problem. Vi har ett ansvar gentemot våra övriga hyresgäster att de kan känna sig trygga i sina hem, men även försöka hjälpa den individ som orsakar problemen. Vi kan göra socialtjänst eller sjukvård uppmärksamma på att någon behöver hjälp innan problemen eskalerar utom kontroll, och på så sätt undvika att hyresavtalet sägs upp.